REGULAMIN WSPÓŁPRACY ORAZ DZIAŁALNOŚCI Paczkiangliapolska.co.uk:

 

§ 1 NOMENKLATURA:

 

1. Paczkiangliapolska.co.uk – jest serwisem internetowym. Paczkiangliapolska.co.uk w dalszej części niniejszego regulaminu nazywany będzie Serwisem. Firma Paczkiangliapolska.co.uk jest właścicielem w/w Serwisu.

 

2. Zleceniodawca – za każdego Zleceniodawcę firmy Paczkiangliapolska.co.uk uważa się osobę fizyczną lub prawną, która zarejestrowała się na stronach Serwisu, aby dokonać zamówienia usług u któregoś z jego Partnerów.

 

3. Partner Serwisu – jako Partnera Serwisu traktuje się każdą firmę świadczącą usługi przewozu przesyłek. W dalszej części niniejszego regulaminu Partnerzy Serwisu nazywani będą Przewoźnikami.

 

4. Formularz zamówień – na potrzeby Serwisu poprzez formularz zamówień rozumie się specjalistyczne oprogramowanie na stronach Serwisu, przystosowane do składania zamówień na przewóz paczek zgodnie z dyspozycją złożoną przez Zleceniodawcę.

 

5. Śledzenie przesyłek – poprzez śledzenie przesyłek rozumie się działania polegające na wykorzystaniu elementów strony Serwisu Paczkiangliapolska.co.uk pozwalających na śledzenie online etapów transportowania przesyłki Zleceniodawcy.

 

6. List przewozowy / etykieta – w kontekście regulaminu Serwisy Paczkiangliapolska.co.uk pojęcia „list przewozowy” i „etykieta” oznaczają dokumenty pobrane ze strony Paczkiangliapolska.co.uk lub wiadomości e-mail wysłanej do Zleceniodawcy z portalu Paczkiangliapolska.co.uk, wydrukowane oraz naklejone na przesyłkę. Mogą one zostać także dostarczone Zleceniodawcy przez kuriera w chwili odbierania paczki. Niniejszy dokument jest podstawą do wykonania usługi przez Przewoźnika.

 

§ 2. INFORMACJE I OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

1. Paczkiangliapolska.co.uk to serwis internetowy, na którego stronach Klienci mogą wycenić i nadać online przesyłkę kurierską u wybranych Przewoźników.

 

2. Należy zaznaczyć, że Paczkiangliapolska.co.uk nie jest firmą kurierską. Oznacza to, że Paczkiangliapolska.co.uk nie jest serwisem brokerskim, a usługi transportowe świadczy za pośrednictwem partnerów serwisu, czyli Przewoźników (np. DPD). To właśnie oni w pełni odpowiadają za paczkę.

 

3. Zlecać usługi za pośrednictwem serwisu Paczkiangliapolska.co.uk mogą jedynie pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, jednak mające możliwość nabycia prawa oraz zaciągnięcia zobowiązania w imieniu własnym.

 

4. Firma Paczkiangliapolska.co.uk nie jest odpowiedzialna prawnie ani finansowo za niedopełnienie obowiązków przez Partnerów Serwisu oraz Zleceniodawców ani za powstałe wskutek tego szkody zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie, a także ewentualne straty finansowe.

 

5. Każdy Zleceniodawca zlecający usługę poprzez serwis Paczkiangliapolska.co.uk zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu. Brak akceptacji dla któregokolwiek z jego punktów będzie jednoznaczny z rezygnacją z usługi, a tym samym odstąpieniem od umowy.

 

6. Na potrzeby niniejszego regulaminu dni robocze definiowane są jako dni od pn. do pt., z pominięciem świąt oraz dni wolnych od pracy w Polsce i w UK.

 

7. Na stronie Serwisu Paczkiangliapolska.co.uk podano szacunkowe czasy dostawy przesyłek. Zapewniamy, że według danych zaczerpniętych od Przewoźników sprawdzają się one w 90% przypadków. Przewoźnicy jednak nie gwarantują ich bezwarunkowego zachowania.

 

§ 3. ZASADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ:

 

1. Serwis Paczkiangliapolska.co.uk pozwala na składanie zamówień przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Wszystkie płatności oraz zamówienia przyjmowane są automatycznie, wyłącznie online, za pośrednictwem portalu Paczkiangliapolska.co.uk.

 

2. Rejestracja w Serwisie Paczkiangliapolska.co.uk. Założenie konta w Serwisie Paczkiangliapolska.co.uk jest jednoznaczne z rejestracją. Hasło pozwalające na zalogowanie się w serwisie każdorazowo przesyłane jest na adres e-mail podany przez Zleceniodawcę w procesie rejestracji. W/w adres e-mail będzie służył także do wymiany wszelkich informacji dotyczących obsługi zlecenia pomiędzy Zleceniodawcą a Serwisem i Przewoźnikiem, tj. numery śledzenia przesyłki, potwierdzenie płatności.

 

3. Zamówienie osiąga status przyjętego dopiero w momencie, gdy Zleceniodawca poprawnie wypełni formularz zamówienia usługi, uiści należność za przesyłkę, a wpłata za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Serwisu Paczkiangliapolska.co.uk. O zmianie statusu zamówienia Zleceniodawca zostanie poinformowany mailowo.

 

4. Śledzenie przesyłki możliwe jest za pośrednictwem strony Serwisu Paczkiangliapolska.co.uk lub strony konkretnego Przewoźnika. Aby śledzić przesyłkę, należy wykorzystać numer przesyłki, każdorazowo przesyłany na adres e-mail Zleceniodawcy po złożeniu zamówienia. Numer ten używany jest także do identyfikowania zlecenia.

 

5. Korekty i zmiany zamówień koniecznie należy zgłaszać elektronicznie, wykorzystując „kontakt e-mail”. Informacje o zmianie danych muszą w odpowiednim czasie zostać przekazane przewoźnikowi. Aby firma Paczkiangliapolska.co.uk mogła tego dokonać, zmiany należy zgłaszać w dniu odbioru przesyłki nie później niż:

 

Kurier DPD:

 

a) Przesyłki podróżujące na trasie Polska – Anglia, Szkocja, Walia do 8.00 czasu obowiązującego w UK,

 

b) Przesyłki podróżujące na trasie Anglia, Szkocja, Walia do 8.00 czasu obowiązującego w UK.

 

6. „Panel klienta” to miejsce, za pośrednictwem którego powinna odbywać się zawsze pełna korespondencja pomiędzy Zleceniodawcą a Serwisem i Przewoźnikiem. Zgłoszenie telefoniczne wymaga także dodatkowego pisemnego wniesienia zmian drogą elektroniczną. Samo zgłoszenie telefoniczne nie jest równoznaczne z przyjęciem poprawek do zamówienia.

 

7. Termin odbioru paczki przez Przewoźnika. Nie możemy zagwarantować, że kurier przyjedzie po paczkę w terminie określonym przez zamawiającego w zamówieniu. Data odbioru paczki w 95% przypadków jest zgodna z zadeklarowaną, jednak zdarza się również tak, że ulega ona zmianie. W przypadku, gdy kurier nie pojawi się u zmawiającego do 19.00 w dniu deklarowanego odbioru przesyłki. Zleceniodawca ma możliwość zmiany terminu odebrania przesyłki lub całkowitego zrezygnowania z usługi i zażądania zwrotu należności za pośrednictwem „Panelu klienta”. Każdorazowo jednak wynikłe opóźnienie powinno być zgłoszone na stronie Serwisu Paczkiangliapolska.co.uk. Terminowy odbiór przesyłki nie jest podstawą do wszczęcia roszczeń reklamacyjnych. O zasadach ustalenia nowego terminu odbioru paczki decyduje regulamin konkretnego Przewoźnika.

 

8. Termin dostarczenia przesyłki. Deklarowane terminy dostarczania paczek zawsze określane są w dniach roboczych, przy czym dzień doręczania paczki do adresata jest zawsze dniem 0. Czasy te ustalane są w oparciu o informacje dotyczące specyfiki tranzytów w sieci konkretnej firmy kurierskiej. Nie zostały w nich jednak uwzględnione nieprzewidziane, niezależne od Przewoźników postoje paczek, których powodem mogą być zdarzenia losowe – zawirowania pogodowe czy kontrole celne. Dlatego też deklarowane terminy dostarczenia przesyłek nie są gwarantowane. Mogą one wydłużać się, szczególnie wtedy, kiedy miejscowość odbioru paczki jest znacznie oddalona od oddziału Przewoźnika. Paczki standardowo doręczane są w godzinach pracy biura Przewoźnika w miejscu docelowym.

 

9. Prawdziwość danych adresowych. Składając zamówienie, usługodawca deklaruje, że podane przez niego w zamówieniu dane adresowe adresata i odbiorcy są zgodne ze stanem rzeczywistym. Serwis oraz Przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie usługi w przypadku, gdy w/w zostaną podane błędnie.

 

10. Waga oraz wymiary przesyłek. Zleceniodawca każdorazowo jest zobowiązany do podania właściwych wymiarów oraz wagi paczki. Jeśli pracownik firmy kurierskiej uzna, że zadeklarowana waga lub wymiary paczki zostały przekroczone, może zażądać uiszczenia opłaty dodatkowej wynoszącej £250 + VAT. Przewoźnik może zawiesić wykonywanie usługi do momentu uiszczenia zaległych należności. Serwis Paczkiangliapolska.co.uk może dochodzić roszczeń finansowych w stosunku do Zleceniodawców przez 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki do adresata.

 

11. Regulamin każdego Przewoźnika zawiera listę przedmiotów zabronionych, a także reguły pakowania paczek. Każdy zleceniodawca jest zobowiązany do przestrzegania tych postanowień.

 

12. Płatności. Należność za przesyłkę Zleceniodawca może uiścić online, wysyłając przelew na konto Serwisu Paczkiangliapolska.co.uk lub korzystając z systemu PayPal w złotówkach albo funtach brytyjskich. W przypadku przelania kwoty na polskie konto złotówkowe, zlecający zobowiązany jest do dodatkowego pisemnego potwierdzenia płatności za pośrednictwem poczty e-mail. Każdorazowo płatność powinna być dokonana w terminie umożliwiającym przekazanie zamówienia Przewoźnikowi (zobacz § 3 punkt 5). Dopiero zaksięgowanie płatności równoznaczne jest z opłaceniem zamówienia. Jeżeli Zleceniodawca nie uiści opłaty za usługę, to zostanie ona automatycznie anulowana.

 

§ 4. BEZPIECZEŃSTWO PACZEK I ZASADY ICH UBEZPIECZENIA:

 

1. Każdorazowe staranne i bezpieczne zapakowanie paczki w sposób chroniący ją przed ryzykiem związanym z obsługą zamówienia, przewozem i sortowaniem należy do obowiązków Zleceniodawcy, który odpowiedzialny jest za wszystkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zapakowania przesyłki. Opakowanie przesyłki oraz zawartość paczki nie mogą być niebezpieczne dla pracowników zajmujących się obsługą przesyłek, nie mogą także stanowić zagrożenia dla innych paczek.

 

2. Przed zleceniem nadania paczki Zleceniodawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z listą rzeczy zabronionych do przesyłki, określoną w regulaminie Przewoźnika, z którego usług chce skorzystać.

 

3. Przygotowanie paczki do wysyłki:

 

a) Przesyłka musi zostać zapakowana do kartonu (lub innego solidnego opakowania), odpowiadającego jej specyfice. Z zewnątrz należy zabezpieczyć ją środkiem (taśmą, folią stretch), który nie pozwoli na otwarcie oraz zabrudzenie zawartości.

 

b) Opakowanie przesyłki musi uniemożliwić dostanie się do zawartości paczki bez pozostawienia widocznych śladów. Każdorazowo musi zostać ściśle dobrane do gabarytów przesyłki.

 

c) Jeśli zawartość paczki wymaga szczególnego traktowania, należy opisać ją właściwymi etykietami (np. „nie przewracać”, „góra”, ”dół”).

 

d) Delikatne przedmioty, które mogą z łatwością ulec zniszczeniu, powinny być zawsze przewożone w oryginalnym opakowaniu, które dostosowane będzie do kształtu przesyłki.

 

e) Jeżeli w paczce pozostaną puste przestrzenie, koniecznie należy wypełnić je wypełniaczem (poduszki powietrzne, papier). Przedmioty nie mogą przemieszczać się we wnętrzu paczki.

 

f) Na ściance paczki o największej powierzchni należy umieścić dokładny adres oraz telefon kontaktowy odbiorcy.

 

g) Paczki przeładowywane są w magazynach, gdzie (podobnie jak na lotnisku) podróżują na taśmach transportowych. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i sprawność przeładunku, w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy Przewoźnika plecaka lub walizki, koniecznie należy zadbać o to, aby żadne wystające elementy nie wystawały poza przesyłkę, a cały przewożony przedmiot (wraz z uchwytami, rączkami i nóżkami) znalazł się w kartonie.

 

h) Przewoźnik nie odpowiada za stan opakowania przesyłki, tylko za kondycję przewożonego przedmiotu. Dlatego też uszkodzenie samego opakowania nie może być podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Co więcej, w przypadku przewozu niezapakowanej walizki, sama walizka traktowana jest jako opakowanie, a więc Przewoźnik nie odpowiada także za jej uszkodzenie.

 

4. Każda przesyłka nadawana za pośrednictwem serwisu Paczkiangliapolska.co.uk podlega ubezpieczeniu, którego wysokość zależna jest od realizującego usługę Przewoźnika.

a) W przypadku DPD cena obejmuje ubezpieczenie do £100.

Po więcej informacji na temat szczegółów ubezpieczenia należy sięgnąć do Regulaminu danego Przewoźnika.

 

§ 5. ZASADY REKLAMACJI USŁUG:

 

1. Przewoźnik odpowiada za wszystkie roszczenia wynikające z tytułu nieprawidłowej realizacji usługi. Jest on także odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań.

 

2. Zleceniodawca jest uprawniony do wystąpienia z reklamacją do Przewoźnika. Jeżeli Zleceniodawca zdecyduje się na wystąpienie z reklamacją, prosimy o kontakt mailowy lub informację za pośrednictwem „Panelu klienta”. Serwis Paczkiangliapolska.co.uk może pomóc Klientowi w przygotowaniu procesu reklamacyjnego oraz dopełnieniu wszelkich formalności.

3. W regulaminie każdego Przewoźnika znajdują się szczegóły dotyczące realizacji jego procedur reklamacyjnych.

 

 

 

 

REGULAMIN USŁUGI SERWISU PACZKIAGNLIAPOLSKA

SPRAWDŹ PACZKĘ

PANEL KLIENTA

ZAMÓW KURIERA

WLASCICIELEM SERWISU JEST

FUTURO FASHION LTD

28/29 THE BROADWAY

EALING, LONDON W5 2NP

VAT REG:  GB113107080

ALL RIGHTS RESERVED TO PACZKIANGLIAPOLSKA.CO.UK  /  WEBSITE BY LOVEMYWEB.NET